Voorwaarden

Algemene Leverings- en Betalingsvoorwaarden.

Artikel1

Algemeen.

1,- Wanneer deze Algemene Verkoop-,Leverings- en Betalingsvoorwaarden
deel uit maken van het aanbieden tot, en van overeenkomsten inzake het
verrichten van het leveren van producten door de verkoper, zijn alle bepalingen
van deze voorwaarden tussen partijen van kracht, voor zover niet door beiden
hiervan uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

2,-In deze voorwaarden wordt mede verstaan onder

-de verkoper: een ieder, die in zijn aanbieding naar deze voorwaarden
verwijst; de opdrachtnemer

– de koper: degene tot wie de vorengenoemde aanbieding is gericht; de
opdrachtgever.

Artikel 2

Aanbieding.

Elke van de verkoper uitgegane aanbieding is vrijblijvend.

Artikel 3

Prijs.

1,-Prijsopgaven worden steeds gedaan op basis van tijdstip van de koop
en/of opdracht geldende kostprijsfactoren zoals grondstofprijzen, accijnsen,
etc, en gelden af winkel of atelier. De offerte blijft 2 weken geldig na verzending door de verkoper, mits de grondstofprijzen niet meer dan 5% fluctueren. Bij een afwijking van de grondstofprijzen van meer dan 5% zal de offerte herberekend worden en opnieuw ter akkoord aangeboden worden.

2,-Indien na de datum van tot standkoming van de overeenkomst één of meer
van de kostprijsfactoren een verhoging ondergaan, ook al geschiedt dit ingevolge
voorzienbare omstandigheden, is de verkoper gerechtigd de overeengekomen prijs
dienovereenkomstig te verhogen. Dit recht bestaat echter niet gedurende zes weken na de datum van totstandkoming van de overeenkomst.

Artikel 4.

Intellectueel eigendomsrecht

 1. Alle auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten blijven berusten bij de opdrachtnemer, tenzij partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen.
 2. Opdrachtnemer behoudt zich nadrukkelijk alle rechten van intellectuele eigendom op verstrekte documenten, materialen, informatie, productomschrijvingen, afbeeldingen, ontwerpen etc. voor.
 3. Het is de opdrachtgever niet toegestaan de in lid 2 bedoelde documenten, materialen, informatie, producten, productomschrijvingen, afbeeldingen, ontwerpen etc. te exploiteren of te verveelvoudigen.
 4. Opdrachtnemer brengt onder zijn eigen naam en sieradenlijn Sublime Elements een collectie van sieraden uit. Deze collectie wordt aangeboden via de website en het atelier.
 5. Het intellectueel eigendomsrecht over alle door opdrachtnemer vervaardigde producten en diensten blijven bij de opdrachtnemer.
 6. Alle ontwerpen en tekeningen blijven, ook na aflevering van het product, in eigendom van opdrachtnemer. De opdrachtnemer heeft te allen tijde het recht om ontwerpen en tekeningen nogmaals te produceren, te verkopen aan derden dan wel de ontwerpen, tekeningen en/of producten te gebruiken in haar reclame-uitingen.
 7. In catalogi, op de website, tekeningen, maat- en gewichtsopgaven en
  dergelijke vermelde gegevens beogen slechts een algemene voorstelling van zaken
  te geven. Aan deze gegevens kunnen geen rechten worden ontleend worden tenzij
  deze uitdrukkelijk zijn opgenomen in een door partijen gesloten overeenkomst.

Artikel 5

Levertijd

1,-De levertijd gaat in op het laatste van de volgende tijdstippen:

– de dag van totstandkoming van de overeenkomst.

– de dag van ontvangst door de verkoper van de voor de uitvoering van de
opdracht noodzakelijke bescheiden, gegevens, vergunningen en dergelijke.

– de dag van ontvangst door de verkoper van hetgeen volgens de overeenkomst
voor het aanvangen der werkzaamheden bij vooruitbetaling door de koper dient te
worden voldaan.

2,-Indien een leveringsdatum of -week is overeengekomen, wordt de
levertijd gevormd door de periode tussen de datum van totstandkoming van de
overeenkomst en de leveringsdatum of -week.

3,-De levertijd is gebaseerd op de ten tijde van het sluiten van de
overeenkomst geldende werkomstandigheden en op tijdige levering van de voor de
uitvoering van het werk door de verkoper bestelde materialen. Indien buiten de
schuld van de verkoper vertraging ontstaat tengevolge van wijziging van
bedoelde werkomstandigheden of door dat voor de uitvoering van het werk tijdig
besteld materialen niet tijdig aan de verkoper worden geleverd, wordt de
levertijd voorzover nodig verlengd.

4,-Het product geldt ten aanzien van de levertijd als geleverd, wanneer
het voor bezitsoverdracht aan de koper beschikbaar is, althans in diens macht
kan worden gesteld, en gereed is, en de koper hiervan in kennis is gesteld.

5,-Enkele overschrijding van de levertijd heeft niet tot gevolg dat de
verkoper van rechtswege in verzuim is. Hiertoe is steeds een nadere
ingebrekestelling vereist.

6,-Overschrijding van de levertijd geeft de koper geen recht tot het
zonder rechterlijke machtiging verrichten of doen verrichten van werkzaamheden
ter uitvoering van de overeenkomst.

Artikel 6

Risico- en eigendomsovergang.

1,-Dadelijk nadat het product als geleverd geldt in de zin van artikel 5
lid 4 draagt de koper het risico voor alle directe en indirecte schade, die aan
of door dit product mocht ontstaan, behoudens voor zover aan de schuld van de
verkoper te wijten. De verkoper is gerechtigd na het verstrijken van een
termijn van 6 maanden nadat het product als geleverd geldt de goederen te
verkopen en de verkoopprijs te verantwoorden na aftrek van het door de koper
verschuldigde.

2,-Onverminderd het in het vorige lid en in het artikel 5 lid 4
gestelde, gaat de eigendom van het product eerst op de koper over wanneer al het
door de koper aan de verkoper uit hoofde van leveringen of werkzaamheden
verschuldigde, met inbegrip van rente en kosten, volledig aan de verkoper is
voldaan.

Artikel 7

Betaling

1,-Het aan de verkoper verschuldigde bedrag dient terstond bij levering
of na het verrichten der diensten aan hem te worden voldaan, tenzij anders met
hem overeengekomen.

2,-Alle betalingen dienen te geschieden ten kantore van de verkoper of
op een door hem aan te wijzen rekening, en zonder enige aftrek of verrekening,
tenzij anders met hem overeengekomen.

3,-Indien de koper niet binnen de overeengekomen termijn betaalt, wordt
hij geacht vanwege rechtswege in verzuim te zijn en heeft de verkoper zonder
enige in gebrekestelling het recht hem vanaf de vervaldag rente in rekening te
brengen naar een percentage van 4 punten boven het promessedisconto van de
Nederlandse Bank en tevens alle op de inning van zijn vordering vallende
gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten.

Artikel 8

Reclamering en garantie.

1,-Reclamering terzake van zichtbare gebreken dient onverwijld na
ontdekking, doch uiterlijk binnen 14 dagen na de feitelijke overdracht van de
zaak te geschieden. Reclamering terzake van niet-zichtbare gebreken dient
onverwijld na ontdekking, doch uiterlijk binnen 14 dagen na het verstrijken van
de in leden 2 en 3 bedoelde garantietermijn, te geschieden. Bij overschrijding
van de genoemde termijnen vervalt elke aanspraak tegen de verkoper terzake van
de betreffende gebreken. Rechtsvorderingen terzake dienen binnen 1 jaar na de
tijdige reclame op straffe van verval aanhangig te worden gemaakt.

2,-Onverminderd de hierna gestelde beperkingen staat de verkoper in
zowel voor de deugdelijkheid van het door hem geleverde product als voor de
kwaliteit van het daarvoor gebruikte en/of geleverde materiaal, zulks gedurende
een termijn van 6 maanden na de levering volgens artikel 5 lid 4, tenzij
uitdrukkelijk een andere termijn is overeengekomen, en met uitsluiting van
zichtbare gebreken.

3,-Buiten de garantie vallen in ieder geval gebreken, die optreden in
dan wel geheel of gedeeltelijk het gevolg zijn van:

-de niet inachtneming door de koper van bedienings- en onderhoudsvoorschriften
dan wel ander dan het voorziene normale gebruik.

– normale slijtage.

– montage/installatie of reparatie door derden, waaronder begrepen de koper.

– de toepassing van enig overheidsvoorschrift inzake de aard of kwaliteit van
de toegepaste materialen.

– in overleg met de koper aangewende gebruikte materialen respectievelijk
zaken.

– materialen die door de koper aan de verkoper ter bewerking zijn verstrekt.

– materialen, zaken, werkwijzen en constructies, voor zover op uitdrukkelijke
instructie van de koper toegepast, alsmede van door of namens de koper
aangeleverde materialen en zaken.

– door de verkoper van derden betrokken onderdelen, voor zover de derde geen
garantie aan de verkoper heeft verstrekt.

4,-Indien de koper niet, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan
enige verplichting, die voor hem uit de met de verkoper gesloten overeenkomst
of uit een daarmee samenhangende overeenkomst voortvloeit, is de verkoper met
betrekking tot geen deze overeenkomsten tot enige garantie, hoe ook genaamd,
gehouden.

Artikel 10

Overmacht

Onder overmacht wordt bij toepasselijkheid van deze voorwaarden verstaan elke
van de wil van de verkoper onafhankelijke omstandigheid, ook al was deze ten
tijde van het tot stand komen van de overeenkomst blijvend of tijdelijk
verhindert, alsmede, voor zover daaronder niet reeds begrepen, oorlog,
oorlogsgevaar, burgeroorlog, oproer, werkstaking, werkliedenuitsluiting,
transportmoeilijkheden, brand en andere ernstige storingen in het bedrijf van de
verkoper of diens leveranciers.

Artikel 11

Geschillen

1,-Bij geschillen naar aanleiding van aanbiedingen en/of overeenkomsten
waarop deze voorwaarden van toepassing zijn is bevoegd de rechter in het
arrondissement waarin de verkoper woonachtig is.

2,-Behoort een geschil als bedoeld in lid 1 tot de absolute competentie
van de kantonrechter dan zal uitsluitend de bevoegde kantonrechter het geschil
kunnen beslechten.

Artikel 12

 

 

Wil jij ook een persoonlijk sieraad laten maken?

Wij ontwerpen graag samen met jou het sieraad waar je naar op zoek bent. Neem gerust contact met ons op als je vragen hebt.
Of maak geheel vrijblijvend een afspraak om elkaar in onze werkplaats in Wijchen te ontmoeten.

Neem gerust contact met ons op!